YÖNETMELİK

YÖNETMELİK

Madde 1.

Kuruluş, Ünvan, Çalışma Yeri:

1. 1750 sayılı "Üniversiteler Kanunu" nun 6. maddesinin (g) fıkrasına dayanılarak ve merkezi Danimarka' da Lyngby' de, Danimarka Teknik Üniversitesi' nin binasında bulunan "International Union of Theoretical and Applied Mechanics" (IUTAM) (Uluslararası Teorik ve Uygulamalı Mekanik Birliği) statüsünün III. bölümüne uygun olarak bir Milli Komite kurulmuştur.

Uluslararası Teorik ve Uygulamalı Mekanik Birliği' nin amaçları:

Mekanik alanında veya yakın birimlerde, bilimsel araştırmalarla (teorik veya deneysel) meşgul olan kişilerin ve milli veya uluslararası örgütlerin arasında bir bağ kurmak,

Kongreler Sürekli Komitesi aracılığı ile Uluslararası Teorik ve Uygulamalı Mekanik Kongreleri düzenlemek ve teorik ve uygulamalı mekanik alanındaki konularda başka uluslararası toplantılar düzenlemek,

Teorik ve uygulamalı mekaniğin bilimsel gelişmesine katkıda bulunabilecek başka her türlü girişimlerde bulunmaktır.

2. Bu Milli Komite' nin ünvanı "Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi' dir.

3. Bu Milli Komite' nin merkezi İstanbul Teknik Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi, çalışma yeri ise Milli Komite Genel Sekreteri' nin iş yerindedir.

Madde 2.

Amaçlar ve Görevler:

Milli Komite' nin amaçları ve görevleri aşağıda gösterilmiştir:

Teorik Ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi Yönetmeliği

- Türkiye' de teorik ve uygulamalı mekanik alanında ilerlemeleri ve çalışmaları teşvik etmek,

- Türkiye' den üye kuruluş olarak "Uluslararası Teorik ve Uygulamalı Mekanik Birliği' ne katılmak, Türkiye' yi bu birlik nezdinde temsil etmek ve adı geçen Birlik' i Türkiye' de temsil etmek, Birlik' e üye diğer Milli Komiteler ile temas ve ilişkiler kurmak ve bütün bu kuruluşlarla, amaç ve olanakları içinde işbirliği yapmak.

Madde 3.

Tanım:

Madde 2' de belirtilen amaç ve görevlerin faaliyet alanı, teorik ve uygulamalı mekaniğin tamamını ve bu arada genel mekanik, sürekli ortamlar mekaniği, katılar mekaniği, akışkanlar mekaniği, aero ve hidromekanik, elastisite, plastisite, cisimlerin mukavemeti, titreşimler, termodinamik, ısı transferi, kontrol teorisi ve mekanikle ilgili diğer alanları kapsar. Bu tanım açıklayıcı olup sınırlayıcı değildir.

Madde 4.

Üyelik:

1. Madde 3' teki tanıma giren bilim dallarından birinde bilfiil çalışan, T.C. vatandaşi gerçek kişiler tam üyeliğe kabul edilebilirler.

2. Bir kişinin üye seçilebilmesi için, iki üye tarafından teklif edilmesi ve bu teklifin Yönetim Kurulu' nca onaylanması gerekir.

Madde 5.

Milli Komite' nin Organları:

Milli Komite' nin organları Genel Kurul ve Yönetim Kurulu' dur.

Madde 6.

Genel Kurul:

Genel Kurul üyelerinin ve yardımcı üyelerin tamamından oluşur. Genel Kurul, zorunlu sebepler olmadıkça, her yıl Haziran ayında ve Başkan' ın çağrısı üzerine, uygun bir yerde toplanır; ancak Yönetim Kurulu' nun gerekli gördüğü hallerde, başka zamanlarda da ve aynı usulle toplantılar düzenlenebilir. Toplantı çağrıları, mümkün olan bütün hallerde, en az iki ay evvel yapılır.

Madde 7

.

Yönetim Kurulu:

1. Milli Komite' nin işleri Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

2. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından tam üyeler arasından üçer yıllık süreler için seçilen

- Milli Komite ve Yönetim Kurulu Başkanı

- Başkan Yardımcısı

- Genel Sekreter ve Sayman Üye

den oluşur.

Yönetim Kurulu' nun süreleri biten üyeleri yeniden seçilebilirler.

3. Yönetim Kurulu, gerekli hallerde geçici veya sürekli olarak ücretli görevliler kullanabilir. Bu görevlilerin Milli Komite üyesi olmaları gerekli değildir.

4. Yönetim Kurulu her yıl Genel Kurul' a ayrıntılı bir çalışma raporu sunar.

Madde 8.

TUMTMK üyeleri fahri olarak çalışırlar.

Madde 9.

Temsilciler ve Uluslararası Birlik' e ödenecek Aidat

Uluslararası Teorik ve Uygulamalı Mekanik Birliği ile Birlik' in komitelerine temsilciler, Yönetim Kurulu tarafından ve komite üyeleri arasından görevlendirilirler.

Temsilcilerde değişiklik oldukça üyelere duyurulur.

Milli Komite tarafından ayrıca karar alınmadıkça ve Uluslararası Birlik' in statüsünde belirtilen sayıda birimleri karşılayacak kadar aidat ödeneği bütçeye konmadıkça Milli Komite, Uluslararası Birlik nezdinde bir temsilci ile temsil edilir ve birim aidat ödenir. Yıllık 1 aidat birimi, Uluslararası Birlik Genel Kurulu' nun 12 Eylül 1969 tarihli kararı ile $ 100 olup, gene Uluslararası Birlik Genel Kurulu kararı ile değişebilir.

Madde 10.

Mali Hükümler:

1. Milli Komite' nin çalışmaları için gereken mali olanaklar üye aidatları, destekler, bağışlar ve Yüksek Öğretim Kurulu' nun yardımlarından sağlanır.

2. Milli Komite, Yönetim Kurulu' nun kararı ile, resmi ve özel kuruluşlarla kişilerden her türlü bağış, tahsisat ve yardım kabul edebilir.

3. Milli Komite' nin çalışmaları ile ilgili masraflar Yönetim Kurulu' nun kararlaştıracağı sınırlar içinde, Genel Sekreter tarafından yapılır. Bu sınırları aşan masraflar için, Başkan ve yardımcısından biri ile Genel Sekreter' in müşterek hareket etmesi zorunludur.

4. Mali hükümler bakımından, çalışma dönemi, mali yıldır.

5. Her döneme ait gelir ve gider hesapları, dönemi takip eden Haziran ayındaki olağan toplantıda Genel Kurul' a sunulur. İbra kararı Genel Kurul tarafından verilir.

6. Haziran ayındaki olağan toplantının bitiminden en geç onbeş gün sonra, hesaplar ve Genel Kurulu' un ibraya ilişkin kararı Yüksek Öğretim Kurulu' na tevdi edilir.

7. Her dönem için, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçe o dönemin Haziran ayındaki olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul' un onayına sunulur. Yönetim Kurulu bütçede dönem içinde zorunlu gördüğü değişiklikleri yapmaya yetkilidir.

Madde 11.

Süre ve Fesih:

1. Milli Komite süresiz olarak kurulmuştur.

2. Milli Komite, üye tam sayısının dörtte üçünün Genel Kurul' da alacağı bir kararla kendini feshedebilir; ancak bu kararın geçerli olabilmesi icin, fesih teklifinin gündemde gerekçeli olarak bulunması ve bu gündem ve gerekçenin toplantı tarihinden en az iki ay evvel üyelerine gönderilmiş olması gereklidir.

3. Yüksek Öğretim Kurulu, amaclarından saptığı veya görevlerini yerine getiremez hale geldiği takdirde, Milli Komite' yi feshedebilir.

4. Fesih halinde, Milli Komite' nin taşınır ve taşınmaz malları ile parasının nereye devredileceğini Yüksek Öğretim Kurulu kararlaştırır.

Geçiçi Madde:

İlk Genel Kurul:

İlk Genel Kurul Müteşebbis Heyet üyelerinden oluşur ve Madde 8' deki Haziran ayı kaydına bağlı olmadan, ilk toplantısını Milli Komite' nin kesin kuruluşundan sonra yapar.

Müteşebbis Heyet

Prof. Adnan Çakıroğlu
(Yürütücü)

Prof.Dr. Murat Dikmen
(Halen yurt dışındadır.)

Prof. İlhan Kayan

Doc.Dr. Fikret Kortel

Prof.Dr. Hasan Özoklav

Prof.Dr. Erdoğan Şuhubi

Doc.Dr. Akın Tezel

Aslının aynıdır.

(Bu yönetmelik Yüksek Öğretim Kurulu' nun 31 Ağustos 1976 günlü 14. toplantısında onaylanarak sözkonusu Milli Komite kurulmuştur.)

DESTEK

İstanbul Teknik Üniversitesi